موقعیت و امتیازات محیط مدرسه 
 

1- دوربین مدار بسته

2- چمن مصنوعی

3- سالن سرپوشیده نرمش زمستانه

4- فوتبال دستی

5- استخر توپ

6- بوفه ( انواع مغزها  - بیسکویت کیک انواع آب میوه ها و ......)

7- نمازخانه

8- اتاق جشن تولد

9- سال ناهار خوری