اردوی تفریحی برج میلاد نمایش دلفین ها
 
برگزاری اردوی تفریحی نمایش دلفین ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اردوی تفریحی قلعه سحر آمیز
برگزاری اردوی تفریحی قلعه سحر آمیز با حضور دانش اموزان کلیه پایه ها
 
 
 
 
آزمایشات علوم 
بازدید از آزمایشگاه پژوهشی و انجام آزمایشات درس علوم پایه های پنجم و ششم
 
 
 
 
اردوها 
 
پارک دایناسورها
اردو تفریحی علمی پارک دایناسورها